Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2, art. 14 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Agnieszka Grabowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Grabowska („Administrator”), z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr telefonu 530 693 204 oraz mailowo pod adresem lados@onet.pl
 2. Administrator przetwarzać będzie wyłącznie podane w formularzu kontaktowym podstawowe dane identyfikacyjne, to jest w szczególności imię, nazwisko i adres email, wyłącznie w celach wskazanych powyżej w treści zgody i na jej podstawie (tj. w trybie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).
 3. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od ich przekazania przez osobę, której dane dotyczą.
 4. Każdej osobie, która podała dane osobowe Administratorowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane pracownikom i współpracownikom Administratora, Result Media Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie oraz pracownikom i współpracownikom ww. podmiotu.
 6. Zgodnie z RODO, każdej osobie przekazującej dane osobowe przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo przenoszenia danych,
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie powyższych danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do uzyskania odpowiedzi na wiadomość oraz informacji handlowych i marketingowych od Administratora.